Islamic Widget

29 Jun 2011

Melayu Bahasa Ciplak?

(dipetik dari : http:// fosee.mmu.edu.my/~maaroff/Sejarah_Bahasa_Melayu.doc)

1.1 ASAL USUL BAHASA MELAYU
Apabila kita ingin mengetahui asal usul sesuatu bahasa, kita perlu mengetahui asal bangsa yang menjadi penutur utama bahasa tersebut. Hal ini demikian adalah kerana bahasa itu dilahirkan oleh sesuatu masyarakat penggunanya dan pengguna bahasa itu membawa bahasanya ke mana pun ia pergi. Demikianlah juga halnya dengan bahasa Melayu. Apabila kita ingin mengetahui asal usul bahasa Melayu, maka kita perlu menyusurgaluri asal usul bangsa Melayu.

Walaupun sudah ada beberapa kajian dilakukan terhadap asal usul bangsa Melayu, tetapi kata sepakat para ahli belum dicapai. Setakat ini ada dua pandangan yang dikemukakan. Pandangan yang pertama menyatakan bahawa bangsa Melayu berasal dari utara (Asia Tengah) dan pandangan yang kedua menyatakan bahawa bangsa Melayu memang sudah sedia ada di Kepulauan Melayu atau Nusantara ini. Sebagai perbandingan, kedua-dua pandangan tersebut diperlihatkan seperti yang berikut ini.

1.1.1 Berasal dari Asia Tengah
R.H. Geldern ialah seorang ahli prasejarah dan menjadi guru besar di Iranian Institute and School for Asiatic Studies telah membuat kajian tentang asal usul bangsa Melayu. Sarjana yang berasal dari Wien, Austria ini telah membuat kajian terhadap kapak tua (beliung batu). Beliau menemui kapak yang diperbuat daripada batu itu di sekitar hulu Sungai Brahmaputra, Irrawaddy, Salween, Yangtze, dan Hwang. Bentuk dan jenis kapak yang sama, ditemuinya juga di beberapa tempat di kawasan Nusantara. Geldern berkesimpulan, tentulah kapak tua tersebut dibawa oleh orang Asia Tengah ke Kepulauan Melayu ini.

J.H.C. Kern ialah seorang ahli filologi Belanda yang pakar dalam bahasa Sanskrit dan pelbagai bahasa Austronesia yang lain telah membuat kajian berdasarkan beberapa perkataan yang digunakan sehari-hari terutama nama tumbuh-tumbuhan, haiwan, dan nama perahu. Beliau mendapati bahawa perkataan yang terdapat di Kepulauan Nusantara ini terdapat juga di Madagaskar, Filipina, Taiwan, dan beberapa buah pulau di Lautan Pasifik. Perkataan tersebut di antara lain ialah: padi, buluh, rotan, nyiur, pisang, pandan, dan ubi. Berdasarkan senarai perkataan yang dikajinya itu Kern berkesimpulan bahawa bahasa Melayu ini berasal daripada satu induk yang ada di Asia.

W. Marsden pula dalam kajiannya mendapati bahawa bahasa Melayu dan bahasa Polinesia (bahasa yang digunakan di beberapa buah pulau yang terdapat di Lautan Pasifik) merupakan bahasa yang serumpun. E. Aymonier dan A. Cabaton pula mendapati bahawa bahasa Campa serumpun dengan bahasa Polinesia, manakala Hamy berpendapat bahawa bahasa Melayu dan bahasa Campa merupakan warisan daripada bahasa Melayu Kontinental. Di samping keserumpunan bahasa, W. Humboldt dalam kajiannya mendapati bahawa bahasa Melayu (terutama bahasa Jawa) telah banyak menyerap bahasa Sanskrit yang berasal dari India.

J.R. Foster yang membuat kajiannya berdasarkan pembentukan kata berpendapat bahawa terdapat kesamaan pembentukan kata dalam bahasa Melayu dan bahasa Polinesia. Beliau berpendapat bahawa kedua-dua bahasa ini berasal daripada bahasa yang lebih tua yang dinamainya Melayu Polinesia Purba. Seorang ahli filologi bernama A.H. Keane pula berkesimpulan bahawa struktur bahasa Melayu serupa dengan bahasa yang terdapat di Kampuchea.

J.R. Logan yang membuat kajiannya berdasarkan adat resam suku bangsa mendapati bahawa ada persamaan adat resam kaum Melayu dengan adat resam suku Naga di Assam (di daerah Burma dan Tibet). Persamaan adat resam ini berkait rapat dengan bahasa yang digunakan mereka. Beliau mengambil kesimpulan bahawa bahasa Melayu tentulah berasal dari Asia. G.K. Nieman dan R.M. Clark yang juga membuat kajian mereka berdasarkan adat resam dan bahasa mendapati bahawa daratan Asia merupakan tanah asal nenek moyang bangsa Melayu.

Dua orang sarjana Melayu, iaitu Slametmuljana dan Asmah Haji Omar juga menyokong pendapat di atas. Slametmuljana yang membuat penyelidikannya berdasarkan perbandingan bahasa, sampai pada suatu kesimpulan bahawa bahasa Austronesia yang dalamnya termasuk bahasa Melayu, berasal dari Asia. Asmah Haji Omar membuat huraian yang lebih terperinci lagi. Beliau berpendapat bahawa perpindahan orang Melayu dari daratan Asia ke Nusantara ini tidaklah sekali gus dan juga tidak melalui satu laluan. Ada yang melalui daratan, iaitu Tanah Semenanjung, melalui Lautan Hindi dan ada pula yang melalui Lautan China. Namun, beliau menolak pendapat yang mengatakan bahawa pada mulanya asal bahasa mereka satu dan perbezaan yang berlaku kemudian adalah kerana faktor geografi dan komunikasi. Dengan demikian, anggapan bahawa bahasa Melayu Moden merupakan perkembangan daripada bahasa Melayu Klasik, bahasa Melayu Klasik berasal daripada bahasa Melayu Kuno dan bahasa Melayu Kuno itu asalnya daripada bahasa Melayu Purba merupakan anggapan yang keliru.

Beliau berpendapat bahawa hubungan bahasa Melayu Moden dengan bahasa Melayu Purba berdasarkan skema seperti yang ditunjukkan di dalam rajah 1.1.

Rajah 1.1. Hubungan bahasa Melayu Moden dengan bahasa Melayu Purba (maaf - tidak didapati: penulis)

Skema di atas memperlihatkan bahawa bahasa Melayu Moden berasal daripada bahasa Melayu Klasik dan bahasa Melayu Klasik berasal daripada bahasa Melayu Induk. Bahasa Melayu Induk berasal daripada bahasa Melayu Purba yang juga merupakan asal daripada bahasa Melayu Kuno. Skema ini juga memperlihatkan bahawa bahasa Melayu Moden bukanlah merupakan pengembangan daripada dialek Johor-Riau dan bahasa Melayu Moden tidak begitu rapat hubungannya dengan dialek yang lain (Da, Db, dan Dn). Dialek yang lain berasal daripada Melayu Induk manakala dialek Johor-Riau berasal daripada Melayu Klasik.

Berikut ini akan diperlihatkan cara perpindahan orang Melayu dari Asia Tengah tersebut.

(a) Orang Negrito
Menurut pendapat Asmah Haji Omar sebelum perpindahan penduduk dari Asia berlaku, Kepulauan Melayu (Nusantara) ini telah ada penghuninya yang kemudian dinamai sebagai penduduk asli. Ada ahli sejarah yang mengatakan bahawa mereka yang tinggal di Semenanjung Tanah Melayu ini dikenali sebagai orang Negrito. Orang Negrito ini diperkirakan telah ada sejak tahun 8000 SM (Sebelum Masihi). Mereka tinggal di dalam gua dan mata pencarian mereka memburu binatang. Alat perburuan mereka diperbuat daripada batu dan zaman ini disebut sebagai Zaman Batu Pertengahan. Di Kedah sebagai contoh, pada tahun 5000 SM, iaitu pada Zaman Paleolit dan Mesolit, telah didiami oleh orang Austronesia yang menurunkan orang Negrito, Sakai, Semai, dan sebagainya. 

(b) Melayu-Proto
Berdasarkan pendapat yang mengatakan bahawa orang Melayu ini berasal dari Asia Tengah, perpindahan tersebut (yang pertama) diperkirakan pada tahun 2500 SM. Mereka ini kemudian dinamai sebagai Melayu-Proto. Peradaban orang Melayu-Proto ini lebih maju sedikit daripada orang Negrito. Orang Melayu-Proto telah pandai membuat alat bercucuk tanam, membuat barang pecah belah, dan alat perhiasan. Kehidupan mereka berpindah-randah. Zaman mereka ini dinamai Zaman Neolitik atau Zaman Batu Baru.

(c) Melayu-Deutro
Perpindahan penduduk yang kedua dari Asia yang dikatakan dari daerah Yunan diperkirakan berlaku pada tahun 1500 SM. Mereka dinamai Melayu-Deutro dan telah mempunyai peradaban yang lebih maju daripada Melayu-Proto. Melayu-Deutro telah mengenal kebudayaan logam. Mereka telah menggunakan alat perburuan dan pertanian daripada besi. Zaman mereka ini dinamai Zaman Logam. Mereka hidup di tepi pantai dan menyebar hampir di seluruh Kepulauan Melayu ini.

Kedatangan orang Melayu-Deutro ini dengan sendirinya telah mengakibatkan perpindahan orang Melayu-Proto ke pedalaman sesuai dengan cara hidup mereka yang berpindah-randah. Berlainan dengan Melayu-Proto, Melayu-Deutro ini hidup secara berkelompok dan tinggal menetap di sesuatu tempat. Mereka yang tinggal di tepi pantai hidup sebagai nelayan dan sebahagian lagi mendirikan kampung berhampiran sungai dan lembah yang subur. Hidup mereka sebagai petani dan berburu binatang. Orang Melayu-Deutro ini telah pandai bermasyarakat. Mereka biasanya memilih seorang ketua yang tugasnya sebagai ketua pemerintahan dan sekaligus ketua agama. Agama yang mereka anuti ketika itu ialah animisme. 

1.1.2 Berasal dari Nusantara
Seorang sarjana Inggeris bernama J. Crawfurd telah membuat kajian perbandingan bahasa yang ada di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan kawasan Polinesia. Beliau berpendapat bahawa asal bahasa yang tersebar di Nusantara ini berasal daripada bahasa di Pulau Jawa (bahasa Jawa) dan bahasa yang berasal dari Pulau Sumatera (bahasa Melayu). Bahasa Jawa dan bahasa Melayulah yang merupakan induk bagi bahasa serumpun yang terdapat di Nusantara ini.

J. Crawfurd menambah hujahnya dengan bukti bahawa bangsa Melayu dan bangsa Jawa telah memiliki taraf kebudayaan yang tinggi dalam abad kesembilan belas. Taraf ini hanya dapat dicapai setelah mengalami perkembangan budaya beberapa abad lamanya. Beliau sampai pada satu kesimpulan bahawa:

(a) Orang Melayu itu tidak berasal dari mana-mana, tetapi malah merupakan induk yang menyebar ke tempat lain.
(b) Bahasa Jawa ialah bahasa tertua dan bahasa induk daripada bahasa yang lain. 

K. Himly, yang mendasarkan kajiannya terhadap perbandingan bunyi dan bentuk kata bahasa Campa dan pelbagai bahasa di Asia Tenggara menyangkal pendapat yang mengatakan bahawa bahasa Melayu Polinesia serumpun dengan bahasa Campa. Pendapat ini disokong oleh P.W. Schmidt yang membuat kajiannya berdasarkan struktur ayat dan perbendaharaan kata bahasa Campa dan Mon-Khmer. Beliau mendapati bahawa bahasa Melayu yang terdapat dalam kedua-dua bahasa di atas merupakan bahasa ambilan sahaja.

Sutan Takdir Alisjahbana, ketika menyampaikan Syarahan Umum di Universiti Sains Malaysia (Julai 1987) menggelar bangsa yang berkulit coklat yang hidup di Asia Tenggara, iaitu Thailand Selatan, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei, dan Filipina Selatan sebagai bangsa Melayu yang berasal daripada rumpun bangsa yang satu. Mereka bukan sahaja mempunyai persamaan kulit bahkan persamaan bentuk dan anggota badan yang berbeza daripada bangsa Cina di sebelah timur dan bangsa India di sebelah barat.

Gorys Keraf di dalam bukunya Linguistik bandingan historis (1984) mengemukakan teori Leksikostatistik dan teori Migrasi bagi mengkaji asal usul bangsa dan bahasa Melayu. Setelah mengemukakan hujah tentang kelemahan pendapat terdahulu seperti: Reinhold Foster (1776), William Marsden (1843), John Crawfurd (1848), J.R. Logan (1848), A.H. Keane (1880), H.K. Kern (1889), Slametmuljana (1964), dan Dyen (1965) beliau mengambil kesimpulan bahawa "...negeri asal (tanahair, homeland) nenek moyang bangsa Austronesia haruslah daerah Indonesia dan Filipina (termasuk daerah-daerah yang sekarang merupakan laut dan selat), yang dulunya merupakan kesatuan geografis".

Pendapat lain yang tidak mengakui bahawa orang Melayu ini berasal dari daratan Asia mengatakan bahawa pada Zaman Kuarter atau Kala Wurn bermula dengan Zaman Ais Besar sekitar dua juta sehingga lima ratus ribu tahun yang lalu. Zaman ini berakhir dengan mencairnya ais secara perlahan-lahan dan air laut menggenangi dataran rendah. Dataran tinggi menjadi pulau. Ada pulau yang besar dan ada pulau yang kecil. Pemisahan di antara satu daratan dengan daratan yang lain berlaku juga kerana berlakunya letusan gunung berapi atau gempa bumi. Pada masa inilah Semenanjung Tanah Melayu berpisah dengan yang lain sehingga kemudian dikenali sebagai Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, dan pulau lain di Indonesia.

Proto homonoid yang dianggap sebagai pramanusia dianggarkan sudah ada sejak satu juta tahun yang lalu dan ia berkembang secara evolusi. Namun, manusia yang sesungguhnya baru bermula sejak 44,000 tahun yang lalu dan manusia moden (Homo sapiens sapiens) muncul sekitar 11,000 tahun yang lalu.

Pada masa pramanusia dan manusia yang sesungguhnya di Asia Tenggara, Asia Timur, dan Australia telah ada manusia. Hal ini dibuktikan dengan ditemuinya Homo soloinensis dan Homo wajakensis (Manusia Jawa = "Java Man") yang diperkirakan berusia satu juta tahun. Pada masa ini wilayah tersebut didiami oleh tiga kelompok Homo sapiens sapiens, iaitu orang Negrito di sekitar Irian dan Melanesia, orang Kaukasus di Indonesia Timur, Sulawesi, dan Filipina, serta orang Mongoloid di sebelah utara dan barat laut Asia.

Masing-masing bangsa ini berpisah dengan berlakunya pemisahan daratan. Mereka berpindah dengan cara yang perlahan. Orang Kaukasus ada yang berpindah ke sebelah barat dan ada pula yang ke sebelah timur. Yang berpindah ke arah timur seperti ke Maluku, Flores, dan Sumba bercampur dengan orang Negrito. Yang berpindah ke arah barat mendiami Kalimantan, Aceh, Tapanuli, Nias, Riau, dan Lampung. Yang berpindah ke arah utara menjadi bangsa Khmer, Campa, Jarai, Palaung, dan Wa.

Hukum Bunyi yang diperkenalkan oleh H.N. van der Tuuk dan diperluas oleh J.L.A. Brandes yang menghasilkan Hukum R-G-H dan Hukum R-D-L dikatakan oleh C.A. Mees bahawa "Segala bahasa Austronesia itu, walaupun berbeza kerana pelbagai pengaruh dan sebab yang telah disebut, memperlihatkan titik kesamaan yang banyak sekali, baik pada kata-kata yang sama, seperti mata, lima, talinga, dan sebagainya, mahupun pada sistem imbuhan, dan susunan tatabahasanya. Perbezaan yang besar seperti dalam bahasa Indo-Eropah, misalnya: antara bahasa Perancis dan Jerman, antara Sanskrit dan Inggeris, tidak ada pada bahasa-bahasa Austronesia. Apalagi Kata Dasar (terutama bahasa Melayu) tidak berubah dalam morfologi" juga menunjukkan bahawa bahasa yang terdapat di Asia Selatan dan Tenggara berbeza dengan bahasa yang terdapat di Asia Tengah.

1.2 KESIMPULAN
Pendapat Geldern tentang kapak tua masih boleh diperdebatkan. Budaya kapak tua yang diperbuat daripada batu sebenarnya bukan hanya terdapat di Asia Tengah dan Nusantara. Budaya yang sama akan ditemui pada semua masyarakat primitif sama ada di Amerika dan juga di Eropah pada zaman tersebut.

Lagi pula, secara kebetulan Geldern membuat kajiannya bermula dari Asia kemudian ke Nusantara. Kesimpulan beliau tersebut mungkin akan lain sekiranya kajian itu bermula dari Nusantara, kemudian ke Asia Tengah.

Kajian Kern berdasarkan bukti Etnolinguistik memperlihatkan bahawa persamaan perkataan tersebut hanya terdapat di alam Nusantara dengan pengertian yang lebih luas dan perkataan tersebut tidak pula ditemui di daratan Asia Tengah. Ini menunjukkan bahawa penutur bahasa ini tentulah berpusat di tepi pantai yang strategik yang membuat mereka mudah membawa bahasa tersebut ke barat, iaitu Madagaskar dan ke timur hingga ke Pulau Easter di Lautan Pasifik.

Secara khusus, penyebaran bahasa Melayu itu dapat dilihat di sepanjang pantai timur Pulau Sumatera, di sepanjang pantai barat Semenanjung Tanah Melayu; di Pulau Jawa terdapat dialek Jakarta (Melayu-Betawi), bahasa Melayu Kampung di Bali, bahasa Melayu di Kalimantan Barat, bahasa Melayu Banjar di Kalimantan Barat dan Selatan, Sabah, Sarawak, dan bahasa Melayu di Pulau Seram.

Pendapat Marsden bahawa bahasa Melayu yang termasuk rumpun bahasa Nusantara serumpun dengan rumpun bahasa Mikronesia, Melanesia, dan Polinesia dengan induknya bahasa Austronesia secara tidak langsung memperlihatkan adanya kekerabatan dua bahasa tersebut yang tidak ditemui di Asia Tengah. Penyebaran bahasa Austronesia juga terlihat hanya bahagian pesisir pantai timur (Lautan Pasifik), pantai barat (Lautan Hindi), dan Selatan Asia (kawasan Nusantara) sahaja dan ia tidak masuk ke wilayah Asia Tengah.

Kesamaan pembentukan kata di antara bahasa Melayu dengan bahasa Polinesia yang dinyatakan oleh J.R. Foster dan kesamaan struktur bahasa Melayu dengan struktur bahasa Kampuchea juga memperlihatkan bahawa bahasa yang berada di Asia Selatan dan Asia Timur berbeza dengan bahasa yang berada di Asia Tengah. Jika kita lihat rajah kekeluargaan bahasa akan lebih nyata lagi bahawa bahasa di Asia Tengah berasal dari keluarga Sino-Tibet yang melahirkan bahasa Cina, Siam, Tibet, Miao, Yiu, dan Burma. Berdekatan dengannya agak ke selatan sedikit ialah keluarga Dravida, iaitu: Telugu, Tamil, Malayalam, dan lain-lain. Kedua-dua keluarga bahasa ini berbeza dengan bahasa di bahagian Timur, Tenggara, dan Selatan Asia, iaitu keluarga Austronesia yang menurunkan empat kelompok besar, iaitu Nusantara, Melanesia, Mikronesia, dan Polinesia.

Jika ditinjau dari sudut ilmu kaji purba pula, penemuan tengkorak yang terdapat di Nusantara ini memberi petunjuk bahawa manusia telah lama ada di sini. Penemuan tersebut di antara lain ialah:
1. Pithecanthropus Mojokerto (Jawa), yang kini berusia kira-kira 670,000 tahun.
2. Pithecanthropus Trinil (Jawa), kira-kira 600,000 tahun.
3. Manusia Wajak (Jawa), kira-kira 210,000 tahun.

Jika tiga fosil tersebut dibandingkan dengan fosil Manusia Peking atau Sinanthropus Pekinensis (China) yang hanya berusia kira-kira 550,000 tahun terlihat bahawa manusia purba lebih selesa hidup dan beranak-pinak berdekatan dengan Khatulistiwa. Hal ini diperkuat lagi dengan penemuan fosil tengkorak manusia yang terdapat di Afrika yang dinamai Zinjanthropus yang berusia 1,750,000 tahun. Beberapa hujah ini menambah kukuh kesimpulan Gorys Keraf di atas yang menyatakan bahawa nenek moyang bangsa Melayu ini tentulah sudah sedia ada di Kepulauan Melayu yang menggunakan bahasa keluarga Nusantara.

Masih ada soalan yang belum terjawab, iaitu jika betul bangsa Melayu ini sememangnya berasal dari Alam Melayu ini, sebelum itu dari manakah asal mereka? Pendapat orang Minangkabau di Sumatera Barat bahawa keturunan mereka ada hubungan dengan pengikut Nabi Nuh, iaitu bangsa Ark yang mendarat di muara Sungai Jambi dan Palembang semasa berlakunya banjir besar seperti yang diungkapkan oleh W. Marsden (1812) masih boleh dipertikaikan.

Yang agak berkemungkinan disusurgaluri ialah dari salasilah Nabi Nuh daripada tiga anaknya, iaitu Ham, Yafit, dan Sam. Dikatakan bahawa Ham berpindah ke Afrika yang keturunannya kemudian disebut Negro berkulit hitam, Yafit berpindah ke Eropah yang kemudian dikenali sebagai bangsa kulit putih, dan Sam tinggal di Asia menurunkan bangsa kulit kuning langsat. Putera kepada Sam ialah Nabi Hud yang tinggal di negeri Ahqaf yang terletak di antara Yaman dan Oman. Mungkinkah keturunan Nabi Hud yang tinggal di tepi laut, yang sudah sedia jadi pelaut, menyebar ke Pulau Madagaskar di Lautan Hindi hingga ke Hawaii di Lautan Pasifik lebih mempunyai kemungkinan menurunkan bangsa Melayu? Satu kajian baru perlu dilakukan. 

Nota Kaki / Rujukan
 1. Mulia, T.S.G. dan Hidding, K.A.H. Ensiklopedia Indonesia (F-M), 1955, m.s. 592.
 2. Safioedin, Asis. Tatabahasa Indonesia, 1963, m.s. 6.
 3. Peta ini disesuaikan daripada peta dunia yang diselenggarakan oleh UNDP dalam
  bentuk lembaran.
 4. Mulia, T.S.G. op. cit., m.s. 778.
 5. Slametmuljana. Asal bangsa dan bahasa Nusantara, 1975. passim., m.s. 12-18. 
 6. Ibid., m.s. 30.
 7. Asmah Hj. Omar. Susur galur bahasa Melayu, 1985, m.s. 395. 
 8. Ibid., m.s. 16. 
 9. Ibid., m.s. 31-32.
 10. Ryan. N.J. Sejarah Semenanjung Tanah Melayu, 1965, m.s. 5-6.
 11. Asmah Hj. Omar, passim., m.s. 28-29 dan Slametmuljana. passim., m.s. 11-28.
 12. Keraf, Gorys. Linguistik bandingan historis, 1984. passim., m.s. 184-201.
 13. Mees, C.A. Ilmu perbandingan bahasa-bahasa Austronesia. 1967, m.s. 2. 
 14. Ibid., m.s. 28.
 15. Keraf, Gorys. op. cit., m.s. 196-198.
 16. Marsden, W. A grammar of the Malayan language, 1812, m.s. vi.
 17. Safwan Fathy. Kisah dari al-Quran, 1988. passim., m.s. 53-55.

22 Jun 2011

Melayu ini Pinjaman?

Saya terkesan dengan pendapat seorang peserta kursus 'Memartabatkan Bahasa Malaysia - 'e-Learning' dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu' pada petang tadi, di IPGM Kampus Darulaman. Saya terlibat sebagai penceramah / faslitator dalam kursus tersebut. Hakikatnya, pendapat beliau [yang beliau bawakan daripada 'pendapat' orang lain] tercetus daripada persoalan saya sendiri : benarkah Bahasa Melayu hanya mempunyai empat perkataan asli? Batu, kayu, babi, dan padi? Peserta ini mengatakan, ya!. Sumber pendapatnya : Bahasa Melayu abad ke-7 yang terdapat pada batu bersurat di beberapa kawasan di Sumatera yang dikatakan membuktikan perkara ini. Perkataan lain? Kelapa atau kepala bagaimana pula? Daripada Bahasa Sanskrit ~ katanya.

Anda, bagaimana?

19 Jun 2011

Selamat Hari Cikgu...

Hermmm...sambutan hari guru i-KUPs tahun ini nampak macam meriah. 'Meriah' macam-macam pun ya. :-) Back to School- entah macam mana terfikir dek budak-budak ting. 5 tahun ini. Penganjuran yang agak santai, tetapi seperti biasa - mendapat kerjasama sepenuhnya oleh guru-guru :: yang kali ini menjadi anak murid sekali lagi. Saya? Nasib baik ada kemeja putih dan seluar biru. Itulah gunanya jadi Pengakap! :-) Ramai cikgu yang jadi pengawas - seluar hitam, baju berkaler-kaler, hehehe.. Apapun, terima kasih anak-anak murid. Kepada yang masih kurang memesrai budaya i-KUPs, belajar-belajarlah!

Slps makan tgh - bersama X - student 2007

Persembahan pelajar ting. 5

Kanak-kanak

Ralit anak-anak murid ni tgk persembahan

11 Jun 2011

... dan perjalananpun bermula

Seminggu sebelum cuti penggal pertama, saya telah 'berjalan' ke Seremban. HKSBP peringkat kebangsaan di Kolej Tunku Khursiah menuntut saya menjadi hakim bahas bahasa Melayu buat kesekian kalinya. Sebelum itu, saya telah membawa pelajar yang saya latih untuk pertandingan Pidato Piala Diraja peringkat Daerah dan peringkat Negeri di Pulau Mahsuri, Pulau Langkawi. Saya telah berjalan meninggalkan kelas dan P&P selama tiga minggu, dan telah mengambil tanggungjawab memastikan pemidato saya mengambil Peperiksaan Pertengahan Tahun sejurus selepas setiap aktiviti kokurikulumnya. Walaupun sekadar menjadi Naib Johan Peringkat Negeri Kedah, namun saya percaya "usaha tangga kejayaan" kerana "yang bulat tak 'kan datang bergolek, yang pipih tak 'kan datang melayang". Saya gembira melakukan tugasan ini kerana inilah kepakaran saya. Dan saya tidak melakukan semua ini kerana siapa-siapa, kecuali kerana Allah untuk pelajar-pelajar saya. Walaupun pada awal tahun saya sudah menegaskan kepada Panitia bahawa saya ingin berehat daripada bahas dan pidato, namun saya tidak keberatan membantu apabila diperlukan. Tak perlu berterima kasih, cukup sekadar tidak menyusahkan saya.

Semasa cuti pertengahan tahun, saya telah menghabiskan seminggu untuk persiapan dan menghadiri Persidangan Kebangsaan Guru Cemerlang SBP di Sekolah Seri Puteri, Cyberjaya. Alhamdulillah, saya berjaya membentangkan hasil Kajian Tindakan saya dalam persidangan tersebut sebagai perkongsian bersama-sama rakan GC lain - yang sebenarnya lebih berpengalaman.

Kesempatan di Kuala Lumpur saya isi dengan perjumpaan dengan bekas pelajar i-KUPs di IPTA : UPM, UM dan UIA. Melihat-lihat mereka di sana untuk mengisi ruang sebelum pulang ke desa tercinta. Percutian saya di kampung tidak terlalu lama, kembali semula ke KL pada Khamis dan pulang ke Kedah pada Jumaat (sampai di Kedah pada Sabtu).

Percutian kali ini memang dirasakan singkat. Kalau sebelum ini setiap kali cuti saya berasa ingin berada di sekolah, namun kali ini saya berasa seolah-olah belum cukup. Untuk mengembalikan tiga minggu bekerja saya sebelum dapat bercuti - kerana "berjalan-jalan" atas urusan rasmi :: banyaknya atas sebab aktiviti kokurikulum; saya berasa say perlukan beberapa hari lagi untuk berehat. Namun, nak buat macam mana - kerajaan memerlukan khidmat saya, maka saya teruskan perkhidmatan ini.

Syukur ke hadrat Allah yang menganugerahi saya nikmat kesihatan sehingga hari ini. Selagi saya sihat, saya akan berkhidmat demi anak-anak di bumi wakafan ini, Insya-Allah! Namun jangan pula diberi betis, hendakkan paha!

Semasa membentangkan hasil Kajian Tindakan pada Persidangan GC di SSP

di Taman Tamadun Islam, Kuala Terengganu

Anak Bangsa Malaysia?

 Sumber : Malaysiakini

Persatuan Peguam-Peguam Muslim Malaysia (PPMM) menyokong tindakan Jabatan Pendaftaran Negara menolak permohonan mendaftarkan bangsa 'Anak Malaysia' kerana ia mengelirukan dan tidak sejajar dengan susun atur masyarakat yang sekian lama diamalkan.

subashini mohd shafi court case pc 030407 zainul rijalPresidennya Datuk Zainul Rijal Abu Bakar (kiri) berkata, permohonan sebegitu akan meminggirkan hak yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan.

"Setiap warga negara perlu akur dan menerima bahawa terdapat perbezaan keistimewaan di kalangan rakyat Malaysia namun ia perbezaan tersebut tidak harus menjurus ke arah penindasan atau kezaliman terhadap mana-mana kaum," katanya.

Dalam satu kenyataan hari ini, Zainul Rijal berkata, kerajaan perlu tegas menangani perkara itu kerana bangsa dan kaum ini bukan sahaja berkaitan pengenalan diri tetapi mempunyai hak dan kuatkuasa undang-undang yang berlainan.

"Pihak kerajaan tidak seharusnya melayan permohonan yang didasarkan kepada populariti dan kepentingan tertentu sahaja," katanya.

Katanya, PPMM gusar sekiranya permohonan sebegitu dibenarkan, ia akan membuka ruang yang luas kepada permohonan lain yang akhirnya akan menghakis jatidiri dan identiti masyarakat pelbagai kaum dan agama di Malaysia.

Zainul Rijal berharap kerajaan tidak mengulangi tindakan "terlalu banyak bertolak ansur" dalam pelbagai isu sehingga tidak selari dengan perlembagaan, seperti penggunaan istilah Bahasa Malaysia dan bukannya Bahasa Melayu.

Sementara itu, beliau juga berhujah, pembentukan bangsa bukan boleh dicipta sesuka hati tetapi ia berakar umbi dari susur galur sejarah dan peradaban sesuatu kaum itu.

"Mencipta suatu bangsa yang baru pada masa ini amatlah tidak bertepatan kerana semua bangsa di dalam dunia ini telahpun dikenalpasti dan diketahui ciri-ciri, peradaban, bahasa dan budayanya," katanya.

Beliau juga menolak usaha di kerajaan menghapuskan pengenalan etnik, kaum dan agama di dalam borang-borang rasmi ataupun maklumat rasmi kerajaan, sekiranya ada.

"Ini adalah disebabkan di Malaysia adalah amat penting mengetahui kaum dan agama seseorang bukan untuk diskriminasi tetapi hak dan pelaksanaan undang-undang," katanya.

05 Jun 2011

...bersidang

Persidangan Kebangsaan Guru Cemerlang SBP telah dirasmikan penutupannya pada Khamis, 2 Jun 2011 di Sekolah Seri Puteri. Persidangan kali pertama yang bermula pada 31 Mei 2011 ini bukanlah yang terbaik, tetapi boleh menjadi platform untuk yang lebih baik pada masa-masa akan datang. Tahniah kepada penganjur dan semua GC yang hadir.

Sedang membentangkan laporan KT di PKGCSBP 2011

Hanya perkongsian pengalaman dengan GC BM SBP